Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhất T

27 tháng 11 2022 15:24

câu hỏi

Look! The ball ………………down. A. falls B. is falling C. fall D. has fallen

 Look! The ball ………………down.
A. falls
B. is falling
C. fall
D. has fallen


9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 02:46

Được xác nhận

Chào em, Vì bài này có từ "Look" nên ta dùng thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả một sự việc đang diễn ra ở hiện tại nhé. Đáp án: B Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Trần T

29 tháng 11 2022 12:28

<p>A fall</p>

A fall

Nguyễn M

01 tháng 12 2022 15:09

<p>B</p><p>&nbsp;</p>

B

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 5: _______sister lives in Italy. * 1 điểm Me May Mine My Câu 6: _______English people love fish and chips. * 1 điểm The - a an Câu 7: Do you want to go to the cinema with_______? * 1 điểm me I my mine Câu 8: Read this sign here, not_______one over there! * 1 điểm that those these this Câu 9: When_______Julia come back from her holidays? * 1 điểm does do are is Câu 10: _______are lots of beautiful places in England. * 1 điểm there it they this Câu 11: How_______money have you got? * 1 điểm many few much more Câu 12: _______English is better than mine. * 1 điểm She It They Her Câu 13: His parents are_______. * 1 điểm in house at home in home at my Câu 14: I hate_______to get up early. * 1 điểm having had have must Câu 15: The teacher doesn't_______us homework every day. * 1 điểm give giving gives to Câu 16: _______is your favourite food? * 1 điểm How Which one Which What Câu 17: I came_______England to improve my English. * 1 điểm to at in into Câu 18: You_______all go to London next weekend.

18

Được xác nhận