Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

22 tháng 12 2022 14:18

câu hỏi

Listen to a famous male chef giving the recipe of Hanoi Tumeric Fish with Full . Bút the steps of cooking this dish into the correct order a. Making dipping sauce b. Toping fish , onion and some rice vermicelli c. Mixing fish with other ingredients d. Frying e. Baking

Listen to a famous male chef giving the recipe of Hanoi Tumeric Fish with Full . Bút the steps of cooking this dish into the correct order

a. Making dipping sauce

b. Toping fish , onion and some rice vermicelli 

c. Mixing fish with other ingredients

d. Frying 

e. Baking


6

2


Khang N

22 tháng 12 2022 23:43

<p>cc</p><p>ccccccccccccc c</p>

cc

ccccccccccccc c

Sự N

23 tháng 12 2022 12:39

<p>B bn ơi&nbsp;</p>

B bn ơi 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình đang cần rất gấp , làm ơn giải giúp

7

Lihat jawaban (1)

Bài 7. Viết lại câu hoàn chỉnh My family/normally/eat/breakfast/6.30.

9

Được xác nhận