Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung B

15 tháng 4 2021 14:44

câu hỏi

lim([√x^2-x+5]-2x


7

2


Linhh L

12 tháng 5 2021 20:34

lim[x căn (1-1/x+5/x²)-2x] -∞

T. Minh

21 tháng 6 2021 09:46

Câu hỏi chưa rõ ràng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình với mn oi tính giới hạn lim (1+a+a^2+...+a^n) /(1+b+b^2+...+b^n)

14

Được xác nhận