Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

16 tháng 12 2019 02:00

câu hỏi

Lập PTHH của những sơ đồ phản ứng sau: 1. P + O2 > P2O5 2. Na + O2 > Na2O 3. ZnO + HNO3 > Zn(NO3)2 + H2O 4. Fe + Cl2 > FeCl3 5. Al(OH)3 > Al2O3 + H2O 6. Fe(OH)3 > Fe2O3 + H2O 7. K + H2O > KOH + H2 8. Al + HCl > AlCl3 + H2 9. KClO3 > KCl + O2 10. Fe3O4 + CO > Fe + CO2 11. MgO + HNO3 > Mg(NO3)2 + H2O 12. Zn + HCl > ZnCl2 + H2 13. Fe2(SO4)3 + NaOH > Fe(OH)3 + Na2SO4 14. Na + H2O > NaOH + H2 15. Al2(SO4)3 + KOH > Al(OH)3 + K2SO4 16. KMnO4 > K2MnO4 + MnO2 + O2 17. Al + H2SO4 > Al2(SO4)3 + H2 18. Fe2O3 + CO > Fe + CO2 19. Mg + H2SO4 > MgSO4 + H2 20. SO2 + O2 > SO3 21. Mg + Fe2(SO4)3 > MgSO4 + Fe 22. Na2O + H2O > NaOH 23. BaCl2 + AgNO3 > Ba(NO3)2 + AgCl 24. Na2SO4 + BaCl2 > NaCl + BaSO4 25. Ca3(PO4)2 + H2SO4 > CaSO4 + H3PO4 26. FeCl3 + Ca(OH)2 > Fe(OH)3 + CaCl2 27. Al2O3 + H2SO4 > Al2(SO4)3 + H2O 28. Ba(NO3)2 + Fe2(SO4)3 > BaSO4 + Fe(NO3)3 29. N2 + H2 > NH3 30. CH4 + O2 > CO2 + H2O 31. Al + CuCl2 > AlCl3 + Cu 32. Ca + H2O > Ca(OH)2 + H2 33. Fe2O3 + HCl > FeCl3 + H2O 34. NaCl + H2O > NaOH + Cl2 + H2 35. MgCl2 + Na2CO3 > MgCO3 + NaCl 36. Fe3O4 + Al > Fe + Al2O3 37.Cu + H2SO4 > CuSO4 + SO2 + H2O 38. CO2 + Ca(OH)2 > CaCO3 + H2O 39. FeS + HCl > FeCl2 + H2S 40. P2O5 + H2O > H3PO4 41. Cu + HNO3 > Cu(NO3)2 + NO + H2O


2

5


Thao B

19 tháng 12 2019 13:57

Fe3O4+ Al >Fe+ Al2O3 2Fe3O4+5Al>5Fe +3Al2O3

Thao B

19 tháng 12 2019 13:59

PTHH: 2Fe3O4 + 5Al > 5Fe + 3Al2O3

Lâm H

23 tháng 12 2019 04:51

P + O2 > P2O5 => 4P + 5O2 > 2P2O5 Na + O2 > Na2O => 4Na + O2 > 2Na2O ZnO + HNO3 > Zn(NO3)2 + H2O => ZnO + 2HNO3 > Zn(NO3)2 +H2O Fe + Cl2 > FeCl3 => 2Fe + 3Cl2 > 2FeCl3 Al(OH)3 > Al2O3 + H2O => 2Al(OH)3 > Al2O3 + 3H2O Fe(OH)3 > Fe2O3 + H2O => 2Fe(OH)3 > Fe203 + 3H2O K + H2O > KOH + H2 => 2K + 2H2O > 2KOH + H2 Al + HCl > AlCl3 + H2 => 2Al + 6HCl > 2AlCl3 + 3H2 KClO3 > KCl + O2 => 2KClO3 > 2KCl + 3O2 Fe3O4 + CO > Fe + CO2 => Fe3O4 + 4Co > 3Fe + 4CO2

Nguyễn T

18 tháng 12 2019 04:10

SĐPỨ: P + O2>P2O5 Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tô 4P+5O2>2P2O5 PTHH 4P+5O2>2P2O5

Ngọc T

08 tháng 2 2020 09:36

1. 4P+ 5O2 -> 2P2O5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết các chất sau đây thuộc hợp chất nào và viết công thức hóa học của các hợp chất đó: natri hidroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt (III) oxit, muối ăn,axit clohidric, axit photphoric, kali cacbonat, canxi sunfat, nhôm hidroxit, natri photphat, sắt (III) hidroxit, natri hidrosunfat, canxi hidrocacbonat, natri đihidrophotphat, magie photphat, kẽm nitrat.

4

Được xác nhận