Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm V

28 tháng 6 2023 04:42

câu hỏi

Lớp 7 trương trình mới ạ mong mội người giúp đỡ

Lớp 7 trương trình mới ạ mong mội người giúp đỡ

 

alt

3

1


Vũ N

30 tháng 6 2023 09:46

<p>( x + 1 )<sup>3 &nbsp;</sup>= - 125<sup> &nbsp;&nbsp;</sup></p><p>( x + 1 )<sup>3</sup> &nbsp;= - 1 . &nbsp;5<sup>3</sup></p><p>x + 1 = - 1 . 5</p><p>x + 1 = - 5</p><p>x = - 5 - 1</p><p>x = - 6</p>

( x + 1 )3  = - 125   

( x + 1 )3  = - 1 .  53

x + 1 = - 1 . 5

x + 1 = - 5

x = - 5 - 1

x = - 6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

14

Được xác nhận