Square root
VBT
Calculator
magnet

Munmytv M

02 tháng 1 2020 09:26

câu hỏi

lịch sử là gì?


0

2


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 02:13

là những gì diễn ra trong khóa khứ😎😎🍙🐷🐷🏌️‍♀️

Pon P

04 tháng 1 2020 11:05

Lịch sử là một bộ môn khoa học nghiên cứu về quá khứ, đặc biệt là những sự kiện liên quan đến con người. Đây là thuật ngữ chung có liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cũng như những ghi nhớ, phát hiện, thu thập, tổ chức, trình bày, giải thích và thông tin về những sự kiện này.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập ông bà ta đã để lại cho chúng ta những gì

0

Lihat jawaban (2)