Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị L

16 tháng 12 2022 12:48

câu hỏi

khi nào nên dùng thì hiện tại hoàn thành và khi nào nên dùng thì tương lai đơn

khi nào nên dùng thì hiện tại hoàn thành và khi nào nên dùng thì tương lai đơn


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 14:27

Được xác nhận

Chào em Thị L, Khi dùng thì hiện tại hoàn thành, ta dùng cho những hành động đã xảy ra trong quá khứ gần và vẫn còn kéo dài đến hiện tại. Ví dụ: John has learnt for 3 hours. (John đã học tính đến hiện tại là 3 tiếng đồng hồ) Khi dùng thì tương lai đơn, ta dùng cho những hành động xảy ra trong tương lai gần. Ví dụ: I will go to Hanoi in the next year. (tôi sẽ đi Hà Nội vào năm sau) Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 5: _______sister lives in Italy. * 1 điểm Me May Mine My Câu 6: _______English people love fish and chips. * 1 điểm The - a an Câu 7: Do you want to go to the cinema with_______? * 1 điểm me I my mine Câu 8: Read this sign here, not_______one over there! * 1 điểm that those these this Câu 9: When_______Julia come back from her holidays? * 1 điểm does do are is Câu 10: _______are lots of beautiful places in England. * 1 điểm there it they this Câu 11: How_______money have you got? * 1 điểm many few much more Câu 12: _______English is better than mine. * 1 điểm She It They Her Câu 13: His parents are_______. * 1 điểm in house at home in home at my Câu 14: I hate_______to get up early. * 1 điểm having had have must Câu 15: The teacher doesn't_______us homework every day. * 1 điểm give giving gives to Câu 16: _______is your favourite food? * 1 điểm How Which one Which What Câu 17: I came_______England to improve my English. * 1 điểm to at in into Câu 18: You_______all go to London next weekend.

18

Được xác nhận