Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái T

17 tháng 11 2019 12:27

câu hỏi

Khi nào AM+ MB =AB


1

5


Thị T

18 tháng 11 2019 23:25

nếu M nằm giữa jai diểm A và B thì AM+MB=AB

Nguyễn T

23 tháng 11 2019 11:21

khi M nằm giữa hai điểm A;B

Vũ D

23 tháng 11 2019 15:42

AM+MB=AB khi M là điểm nằm giữa A,B.Ngược lại M là điểm nằm giữa A,B khi AM+MB=AB

Vũ N

13 tháng 12 2019 04:04

khi m là trung điểm của a và b a______________m_______________b vd:am=3cm mb=3cm suy ra:am+mb=ab

Nguyễn B

23 tháng 12 2019 06:05

khi M nằm giữa của AB

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại : giỏi ;khá ;trung bình . Số HS giỏi chiếm 1/5 số HS cả lớp ; số HS trung bình bằng 3/8 sô HS còn lại . Tính số HS mỗi loại của lớp

9

Lihat jawaban (3)