Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc M

06 tháng 2 2020 05:40

câu hỏi

Không dùng thêm thuốc thử thử nào khác phân biệt 6 dung dịch sau. NaHCO3 , NaCl , BaCl2 , Na2SO3 , Na2SO4, H2SO4


1

1


Nhathoang N

04 tháng 4 2020 11:59

Ai bắn pubg k

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 40: Tổng số hạt trong phân tử M3X2 là 206 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 58. Số nơtron của X nhiều hơn số nơtron của M là 2 đơn vị. Số hạt trong X3- lớn hơn số hạt trong M2+ là 13 hạt.Công thức phân tử của M3X2 là

47

Được xác nhận

viết các phương trình hóa học xảy ra khi những chất sau: Cu, K2O, CaO, Mg, SO2 tác dụng với: a) Nước b) Dung dịch axit sunfuric c) Dung dịch natrihiđroxit

8

Lihat jawaban (1)