Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

22 tháng 12 2022 13:26

câu hỏi

Khối 3 của một trường tiểu học co 8 lớp . Biet rằng nếu có thêm 5 hs thì mỗi lớp có 35 hs. tính số hs của khối 3 đó

Khối 3 của một trường tiểu học co 8 lớp . Biet rằng nếu có thêm 5 hs thì mỗi lớp có 35 hs. tính số hs của khối 3 đó 


3

1


Đặng N

22 tháng 12 2022 14:19

<p>số hs khối 3 là</p><p>(35x8) -5 =255</p><p>&nbsp;đ/s 255</p>

số hs khối 3 là

(35x8) -5 =255

 đ/s 255

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123444=23333334÷[158];134

1

Lihat jawaban (1)