Square root
VBT
Calculator
magnet

Miu M

18 tháng 12 2019 12:00

câu hỏi

khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần


0

2


Ngô T

18 tháng 12 2019 16:48

MCO2/Mkk=12+(16×2)=44/29=1.51 co2 nặng hơn kk 1.51 lần

Andrea B

19 tháng 12 2019 12:55

khi co2 nặng hơn không khí : (44:29)=1.52 lần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị 2 và một kim loại hoá trị 3 cần dùng hết 12,41 gam dung dịch HCl thu đc hỗn hợp muối X và khí H2 a, Sau phản ứng thu đc bao nhiêu gam hỗn hợp muối X? b,Tính thể tích khí H2 thứ đc (đktc)? c,Nếu biết kim loại hoá trị 3 là Al và có số mol gấp 5 lần số mol kim loại hoá trị 2 hãy xác định kim loại hoá trị 2?

7

Lihat jawaban (1)

đốt cháy hoàn toàn hữu cơ A dùng một lượngO2 gấp 8 lần lượng O2 có trong A thu được CO2, H2O theo tỉ lệ khối lượng 22:9. Lập CT đơn giản của A

12

Được xác nhận