Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang Q

02 tháng 1 2023 08:14

câu hỏi

Kết quả của phép tính 3²⁵:3⁵ là


10

2


Song L

02 tháng 1 2023 09:51

<p>Mình gửi bạn nhé!</p>

Mình gửi bạn nhé!

alt

Phương C

02 tháng 1 2023 10:28

<p>3<sup>25</sup>:3<sup>5</sup> = 3<sup>20</sup></p>

325:35 = 320

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận