Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoangtuan H

02 tháng 1 2020 09:25

câu hỏi

kí hiệu s' dùng cho trường hợp nào vậy?


1

1


X. Quynh

03 tháng 1 2020 06:59

Dấu s' thường dùng để chỉ sở hữu cách, chỉ ra đối tượng đứng sau s' thuộc sở hữu của danh từ số nhiều hoặc cụm danh từ đứng trước dấu s' đó.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải giùm vs

3

Lihat jawaban (1)

11.He is angry as I ( not do)…………. all the work he (assign) ……………last week 12.So far, he (type)…..20 pages of this novel. 13.Would you be so kind as ( answer) …………the phone when it (ring) ………? 14.I clearly remember ( pay) ………..him last week . I ( give)……… him 20 dollars 15.At the moment I (read) ………….a novel (write)……… by hughes 16.I can’t help ( complain)……….. about the lecture (attend)………….. yesterday 17.We (have) ………….dinner when the power (fail) ………… 18.When I ( pass) ………her house the other day , I saw her ( water ) ………..the trees in the garden 19. Jane (go) ………………..to England in 2001 and ( study) ………………….there for 3 years. 20. The classroom is still very dirty. I don’t think it ( clean)………………………..

25

Được xác nhận