Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi Đ

18 tháng 8 2022 12:21

câu hỏi

kể các từ bắt đầu bằng chữ "k" Lưu ý : chỉ ghi tiếng anh


13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 8 2022 14:59

Được xác nhận

Xin chào em Bùi Đ, Đây là một bài tập môn tiếng Anh về từ vựng. Bài giải chi tiết: - Noun: kite, knife, knight, keeper, kangaroo, kitten, kitty, kitchen, key,... - Verb: know, knock, keep, kiss,... - Adj: kind, kind-hearted, keen,... Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyễn M

18 tháng 8 2022 16:59

kite khow knife kid kitchen kitten kitty

Bùi H

20 tháng 8 2022 12:57

kind karate knife kitchen kiss kids

Jescica J

10 tháng 9 2022 08:59

kid, kind, kiss,know, knock, keep, kill, kick, knocking, killing, kicking.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dùng do not hoặc does not để hoàn thành những câu sau 1. I ....... prefer coffee.

2

Được xác nhận