Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

04 tháng 10 2022 07:49

câu hỏi

John is an awesome host. He always performs the ... duties (obligation)

John is an awesome host. He always performs the ... duties (obligation)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 07:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyễn H</strong>,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11, Word Form</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>John is an awesome host. He always performs the <strong>obligatory</strong> duties (obligation)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn H,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11, Word Form

Bài giải chi tiết :

John is an awesome host. He always performs the obligatory duties (obligation)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms have sb/sth .. mind

3

Được xác nhận