Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

02 tháng 11 2022 14:28

câu hỏi

jnkfdb

alt

2

1


Đỗ T

02 tháng 11 2022 14:40

<p>&lt;=&gt; x(x - 5) - 3(x - 5) = 0</p><p>&lt;=&gt; (x - 5)(x - 3) = 0</p><p>TH1: x - 5 = 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TH2: x - 3 = 0</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 3</p><p>Vậy x ∈ { 5; 3 }</p>

<=> x(x - 5) - 3(x - 5) = 0

<=> (x - 5)(x - 3) = 0

TH1: x - 5 = 0                                  TH2: x - 3 = 0

           x       = 5                                            x       = 3

Vậy x ∈ { 5; 3 }

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài một số hệ thức về cạnh và góc

2

Được xác nhận

hãy kể va trình bày đặc điểm các điệu múa dân dang của người thái của người tày theo bảng dưới đây

3

Lihat jawaban (1)