Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

24 tháng 6 2023 03:38

câu hỏi

Jenny (not know)______ enough sleep. That's why she always (look) _____tired

Jenny (not know)______ enough sleep. That's why she  always (look) _____tired


2

1


Việt A

10 tháng 7 2023 01:59

<p>Jenny does not know enough sleep. That’s why she always looks tired</p>

Jenny does not know enough sleep. That’s why she always looks tired

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận