Square root
VBT
Calculator
magnet

Mến T

02 tháng 12 2019 12:55

câu hỏi

is you how in the city or in the Country Side


0

2


H. Phạm

03 tháng 12 2019 08:17

Câu hỏi của bạn chưa hoàn chỉnh. Bạn viết lại câu hỏi nhé!

Tran N

04 tháng 12 2019 06:57

i live in the city

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 It takes him 10 minutes to going to school. 6. My mother is teaching me how to swim well because she used to being a swimmer. 7. It took my father four hours to fly in London yesterday. 8. You shouldn't obey the traffic rules when you drive. 9. In spite being a famous star, he wasn't recognized when appearing at her party. 10. We mustnt park here because there is a no parking sign.

10

Được xác nhận