Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

04 tháng 1 2023 02:39

câu hỏi

In many cultures, a fox is the symbol for a _____person

In many cultures, a fox is the symbol for a _____person

 


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 16:16

Được xác nhận

Chào em Lê T, Đây là dạng bài tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống. Bài giải chi tiết: Ta có nhiều từ có thể điền vào, nhưng ta cần từ mang nghĩa "xảo quyệt", nên từ phù họp là "cunning". -> In many cultures, a fox is the symbol for a cunning person. (Ở nhiều nền văn hóa, con sói là biểu tượng cho những người mưu mô, xảo quyệt). Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé. Cảm ơn em.

Ngô B

04 tháng 1 2023 11:48

<p>In many cultures, a fox is the symbol for a <strong>cunning</strong> person.</p>

In many cultures, a fox is the symbol for a cunning person.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We both (listen/ listens) to the radio in the morning.

9

Được xác nhận