Square root
VBT
Calculator
magnet

Diana D

13 tháng 8 2022 09:01

câu hỏi

III. Choose the correct adjectives and fill in the blank with its comparatives ( Chọn tính từ phù hợp và điền vào chỗ trống dạng so sánh hơn kém) funny, popular, delicious, talented, developed, successful 1. Was the party............ than she expected? 2. Apple is ........ than Samsung 3. Pham Nhat Vuong’s career is .............. than many billionaires’ career in the world. 4. Saigon used to be ........ than several cities in Asia. 5. My mom’s dishes are ......... than food served at restaurants 6. Many people believe that Quang Hai is ...... than many famous football players in the world


12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:23

Được xác nhận

Xin chào em Diana D, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chọn tính từ phù hợp và điền vào chỗ trống dạng so sánh hơn kém) Bài giải chi tiết: 1. funnier 2. more popular 3. more successful 4. more developed 5 more delicious 6. more talented Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Mkt I

15 tháng 8 2022 04:06

1. more funny 2. more popular 3. more successful 4. developed 5 more delicious 6. talented

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

SIMPLE PAST and USED TO

5

Được xác nhận