Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh D

12 tháng 4 2020 13:28

câu hỏi

II,Put " be " in the correct formof the past in the following sentences 1, I ...... very tired yesterday night 2, They ....... at the cinema 3, She........ angry with erpupils 4, My mum ....... at hospital last week 5, The Shops ....... open last sunday 6, You ...... at home yesterday , where ..... you? 7,.........all your friends at your birthday party? 8, My sister ....... bell last saturday , so she stayed at home and didn't come with us 9, The girls ....... at the mail to do some shopping 10, He ...... a faird to miss hi bù , so he ..... in a hurrry yesterday after school 11,Why ...... you in the head 's office this morning


0

1


Trần V

22 tháng 4 2020 09:12

1 . was 2.are 3.is 4.was 5.was 6.were/were 7.were 8.was 9.were 10.was 11.were(did) Có thể sẽ có câu sai nhưng mong bạn học tốt!!^v^

Linh D

25 tháng 4 2020 13:32

thanks

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

You should do more exercise or take ...... yoga to keep fit.

4

Lihat jawaban (1)

kể các từ bắt đầu bằng chữ "k" Lưu ý : chỉ ghi tiếng anh

13

Được xác nhận