Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

26 tháng 12 2019 13:06

câu hỏi

if you take this job it will be necessary to deal other departments


3

2


Hương H

27 tháng 12 2019 02:13

Nếu bạn nhận công việc này, bạn cần giao thiệp với các bộ phận khác.

Thanh P

29 tháng 12 2019 17:39

sau deal cần with k ạ ???🤔

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

latter of............ is sometimes really necessary for you in a job interview

0

Lihat jawaban (1)

Yesterday, I (go)_____________ to the restaurant with a client.

28

Được xác nhận