Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

26 tháng 12 2019 06:40

câu hỏi

I have known him for the instructions. she knew what to do .


0

1


Jack J

02 tháng 1 2020 08:38

I have shown her the instructions. She knew what to do.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Choose the best answers of these sentences. The colder the weather gets, the (sicker/sickest) I feel.

12

Được xác nhận