Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh N

09 tháng 2 2020 07:33

câu hỏi

I have bought two tickets. My wife and I (see) a movie tonight


0

1


Trần N

09 tháng 2 2020 15:48

My wife and I seen ... tonight

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dùng từ gợi ý viết thành câu They/ move/ furniture/ moment.

2

Được xác nhận