Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhã U

18 tháng 3 2023 10:44

câu hỏi

I. Find the word which has a different stress pattern from the other (0,5) 1. A. danger B. unselfish C. attraction D. machine 2. A. careful B. dangerous C. cheap D. prevent

I. Find the word which has a different stress pattern from the other (0,5) 

1. A. danger 

B. unselfish 

C. attraction 

D. machine 

2. 

A. careful 

B. dangerous 

C. cheap 

D. prevent


11

1


Nguyễn T

19 tháng 3 2023 12:52

<p>I. Find the word which has a different stress pattern from the other (0,5)&nbsp;</p><p>1.<strong> A. danger</strong>&nbsp;</p><p>B. unselfish&nbsp;</p><p>C. attraction&nbsp;</p><p>D. machine&nbsp;</p><p>2.&nbsp;</p><p>A. careful&nbsp;</p><p>B. dangerous&nbsp;</p><p>C. cheap&nbsp;</p><p>D. <strong>prevent</strong></p>

I. Find the word which has a different stress pattern from the other (0,5) 

1. A. danger 

B. unselfish 

C. attraction 

D. machine 

2. 

A. careful 

B. dangerous 

C. cheap 

D. prevent

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What's your name?

6

Lihat jawaban (1)

As soon as he had breakfast, he went to school. No sooner ………………………………………………………….

226

Được xác nhận