Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương Đ

15 tháng 3 2020 03:21

câu hỏi

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 1) A. closure B. leisure C. pleasure D. sure; 2) A. century B.combine C. collect D. concert; 3) A. future B. return C. picture D. culture; 4. A. general B. garden C. go D. get


2

2


X. Quynh

20 tháng 3 2020 05:03

Hi Dương! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi nay nhé. 1/ D 2/ A 3/ B 4/ A

Minie N

22 tháng 3 2020 03:15

Mình nghĩ là 1D 2B 3B 4A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where is Hoa from

8

Lihat jawaban (1)

I go to the English club ( often )

2

Được xác nhận