Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

02 tháng 10 2022 04:46

câu hỏi

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group. 1. A. classical B. action C. fantasy D.tradition 2. A. conclusion B. superhero C. music D. blues 3. A. heavy B. honour C. hip hop D. house 4. A. Christmas B. catch C. teacher D. change 5. A. season B. release C. beautiful D. great 6. A. loud B. pronoun C. group D. sound 7. A. listens B. wants C. enjoys D. guitars 8. A. describes B. dresses C. finishes D. practices 9. A. acted B. ended C. included D. called 10. A. packed B. started C. typed D. watched

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group. 1. A. classical B. action C. fantasy D.tradition

 2. A. conclusion B. superhero C. music D. blues

 3. A. heavy B. honour C. hip hop D. house

 4. A. Christmas B. catch C. teacher D. change 

5. A. season B. release C. beautiful D. great

 6. A. loud B. pronoun C. group D. sound

 7. A. listens B. wants C. enjoys D. guitars 

8. A. describes B. dresses C. finishes D. practices 

9. A. acted B. ended C. included D. called 

10. A. packed B. started C. typed D. watched


98

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 08:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phương T,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về ngữ âm, tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. D. tradition (a được đọc là /ə/, còn lại a được đọc là /æ/)</p><p>2. B. superhero (s được đọc là /s/, còn lại s được đọc là /z/)</p><p>3. B. honour (h là âm câm, còn lại h được đọc là /h/)</p><p>4. A. Christmas (ch được đọc là /k/, còn lại ch được đọc là /tʃ/)</p><p>5. D. great (ea được đọc là /eɪ/, còn lại ea được đọc là /i:/)</p><p>6. C. group (ou được đọc là /uː/, còn lại ou được đọc là /aʊ/)</p><p>7. B. wants (s được đọc là /s/, còn lại s được đọc là /z/)</p><p>8. A. describes (s được đọc là /z/, còn lại s được đọc là /ɪz/)</p><p>9. D. called (ed được đọc là /d/, còn lại ed được đọc là /ɪd/)</p><p>10. B. started (ed được đọc là /ɪd/, còn lại ed được đọc là /t/)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phương T,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về ngữ âm, tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết:

1. D. tradition (a được đọc là /ə/, còn lại a được đọc là /æ/)

2. B. superhero (s được đọc là /s/, còn lại s được đọc là /z/)

3. B. honour (h là âm câm, còn lại h được đọc là /h/)

4. A. Christmas (ch được đọc là /k/, còn lại ch được đọc là /tʃ/)

5. D. great (ea được đọc là /eɪ/, còn lại ea được đọc là /i:/)

6. C. group (ou được đọc là /uː/, còn lại ou được đọc là /aʊ/)

7. B. wants (s được đọc là /s/, còn lại s được đọc là /z/)

8. A. describes (s được đọc là /z/, còn lại s được đọc là /ɪz/)

9. D. called (ed được đọc là /d/, còn lại ed được đọc là /ɪd/)

10. B. started (ed được đọc là /ɪd/, còn lại ed được đọc là /t/)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. She expects (promote) ___________soon, but things seem to go wrong.

8

Được xác nhận