Square root
VBT
Calculator
magnet

Quynh G

21 tháng 3 2020 14:11

câu hỏi

I. Choose the best answer. 1. ____________the spring. I love all flowers. A. I like B. I’d like C. I need D. I’d want 2. Jack often goes ___________ . He likes winter. A. skiing B. to ski C. ski D. skies 3. What is the _____________ of that river? A.long B. wide C. length D. heavy 4. There are_______________ girls in his class. A. not B. no C. none D. any 5. _______________ she plays the piano! A.How beautiful B. How beautifully C. What good D. What well 6. Who is that old man ______________ the big nose? A. of B. by C. with D. from


1

1


Phạm Đ

23 tháng 3 2020 07:05

1. I like the spring. I love all flowers. (A) ------- 2. Jack often goes skiing. He likes winter. (A) --------- 3. What is the length of that river ? (C) ---------- 4. There are not girls in his class. (A) ----- 5. How beautiful she plays the piano ! (A) --------------------- 6. Who is that old man with the big nose ? (C) -------

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)