Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

02 tháng 10 2022 14:22

câu hỏi

How's the weather ........... Hanoi? A: Has B: at C: in D: of

alt

6

1


Phan T

02 tháng 10 2022 15:12

How's the weather in Hanoi?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)