Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

06 tháng 4 2020 01:49

câu hỏi

How old are you


3

23


Phạm Đ

09 tháng 4 2020 02:35

I am twelve years old.

Nguyễn L

09 tháng 4 2020 04:05

I'm 13 years old

Nguyễn T

09 tháng 4 2020 06:51

I'm 12 years old

Công C

09 tháng 4 2020 14:05

i am nine years old

Vũ V

12 tháng 4 2020 12:18

I am 12 Years old

Lam N

06 tháng 4 2020 07:53

Im twele years old

Phạm T

06 tháng 4 2020 09:44

I'm 12 years old

Khoa N

08 tháng 4 2020 01:34

I'm 100 years old😂😂

Phạm T

08 tháng 4 2020 04:57

l'm 12 years old

Tô L

08 tháng 4 2020 12:07

Im twele years old ❤

Nguyen K

08 tháng 4 2020 12:14

I’m 12 years old

PHƯƠNG H

09 tháng 4 2020 10:43

I am twleve

Hà M

10 tháng 4 2020 01:08

I'm 13 years old

Thái N

10 tháng 4 2020 15:44

I'm twelve

Hm H

11 tháng 4 2020 10:13

I'am ...

Ailien C

12 tháng 4 2020 13:10

I m 18 year old

Linh D

12 tháng 4 2020 13:55

I'm 11 years old

Thuvan V

06 tháng 4 2020 05:40

i'm 12 years old

Pink P

06 tháng 4 2020 06:12

l'm 12 years old

Nhat M

06 tháng 4 2020 06:47

I'm 20 years old

Võ Q

14 tháng 7 2020 01:44

How old are you? bạn bao nhiêu tuổi?

Ánh D

29 tháng 7 2020 11:17

I'm 11 year old

Huong D

08 tháng 4 2021 13:33

I'm 12 year old

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose the correct form of the verb in simple present tense He(cook)

2

Được xác nhận