Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

13 tháng 11 2019 06:55

câu hỏi

How old are you


1

10


Nhi H

13 tháng 11 2019 12:00

Ví dụ : - I'm eleven years old. - I'm twelve.

Năm N

13 tháng 11 2019 13:09

I'm twelve year old.

Thùy L

14 tháng 11 2019 09:58

I'm 45 years old

Ngô T

16 tháng 11 2019 09:55

Im eleven

Ngô T

16 tháng 11 2019 09:58

Im eleven

Nguyễn B

17 tháng 11 2019 05:33

I am twelve years old

Trà M

19 tháng 11 2019 14:31

i am eleven years old

Apple T

06 tháng 12 2019 14:08

I'm eleven yearsold

Hen T

09 tháng 12 2019 10:37

I'm eleven years old

Văn V

13 tháng 12 2019 02:54

i'am twelve years old

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau và sửa lại cho đúng: 1. Their life has been more comfortably since they moved to the city.

8

Được xác nhận