Square root
VBT
Calculator
magnet

Anime A

25 tháng 4 2020 01:55

câu hỏi

How old are you?


0

3


Nguyễn N

25 tháng 4 2020 10:32

I'm ten years old

Hinnn H

25 tháng 4 2020 12:19

l'm eleven years old

Anime A

29 tháng 4 2020 02:42

I'm eleven too.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

How many members in your family?

5

Lihat jawaban (1)