Square root
VBT
Calculator
magnet

Min Y

01 tháng 4 2020 12:44

câu hỏi

How old are you???


0

1


Phạm Đ

01 tháng 4 2020 14:22

I'm twelve years old.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận