Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

16 tháng 12 2019 11:54

câu hỏi

how often does Nam have English


1

5


Trịnh M

07 tháng 6 2020 13:22

I don’t know

Nga L

17 tháng 12 2019 12:25

he has fourth time a week

Đ. Thiện

18 tháng 12 2019 08:14

He has it four times a week. (Anh ấy học tiếng Anh 4 lần 1 tuần.)

Hoàng N

20 tháng 12 2019 05:16

he has four times a week

Lê N

22 tháng 12 2019 03:37

He have English four times a week

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What ‘ your address ?

6

Lihat jawaban (2)