Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ M

13 tháng 12 2022 13:09

câu hỏi

How Often do you go to the beach

How Often do you go to the beach

 


2

2


Phan T

14 tháng 12 2022 12:58

<p>I often go to the beach twice a week</p>

I often go to the beach twice a week

Nguyen K

16 tháng 12 2022 14:45

<p>nghĩa: Bạn đi biển bao lâu một lần</p><p>Vd: i go to the beach once of month?day/wêk</p>

nghĩa: Bạn đi biển bao lâu một lần

Vd: i go to the beach once of month?day/wêk

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms take (...) pains with/... sth

2

Được xác nhận