Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa D

01 tháng 12 2019 04:15

câu hỏi

How often do you do in your free time?


4

21


Thuyman Đ

01 tháng 12 2019 11:26

I usually play soccer

Phương T

03 tháng 12 2019 11:39

I play the guitar

Hoàng T

01 tháng 12 2019 11:34

In my free time, I usually listen to music, watch tv or play video game

Nguyễn T

01 tháng 12 2019 13:06

In my free time, I playing the piano

Tuong V

02 tháng 12 2019 08:23

In my free time, I usually read book

Hương N

19 tháng 5 2020 12:29

I watch cartoon

Bichvan N

03 tháng 12 2019 13:42

I phay badminton

Son L

04 tháng 12 2019 09:46

I often do my homworks

OANH N

04 tháng 12 2019 11:53

In your free time, I go to school😁

Vạn Đ

05 tháng 12 2019 04:05

I listen to music in my free time

Nguyễn T

05 tháng 12 2019 13:51

I often do you go swimming in your free time

Hà H

06 tháng 12 2019 15:35

In my free time , I always play badminton

Alizabeth A

14 tháng 12 2019 13:27

I usually watch TV in my free time

301117 B

18 tháng 12 2019 01:55

I usually play badminton and watch TV in your free time

Hà Q

18 tháng 12 2019 14:04

Tần suất bạn làm trong thời gian rảnh

Hưng N

13 tháng 2 2020 06:38

I usually play football

Nguyen A

29 tháng 3 2020 02:53

In my free time, I riding a bike

Minz M

09 tháng 4 2020 01:28

i always read book when i am free

Thúy Q

08 tháng 6 2020 10:02

I usually phay skipping in your free time.

Vy V

11 tháng 8 2020 02:02

In the free time,I usually play badminton and Do My homework

Phạm T

09 tháng 4 2021 12:49

learn english or listen to music

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What the as strong as houses mean??????????????????T^T .............................................

3

Lihat jawaban (1)