Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng S

07 tháng 4 2020 02:20

câu hỏi

how many people in your family? and who that?


0

2


Phan P

13 tháng 4 2020 11:43

eight peoples

Phan P

13 tháng 4 2020 11:45

That is my mommy ,dad and me .👪

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

unit 1

12

Lihat jawaban (1)