Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm V

08 tháng 8 2021 03:02

câu hỏi

How are you ?


30

6


Phạm V

08 tháng 8 2021 03:02

Fine thank you

Minh K

11 tháng 8 2021 07:12

💪🏾🦵🏾👱‍♂️

Lê T

09 tháng 8 2021 14:51

I am fine thank you

YT Y

11 tháng 8 2021 08:04

I ‘m good

ThỏJimmy T

11 tháng 8 2021 11:28

I'm fine thank you. And you?

Bảo T

12 tháng 8 2021 07:58

I’m great

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vhj😘🧐😏😏😗😛😛😏

17

Lihat jawaban (3)