Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

11 tháng 2 2020 06:09

câu hỏi

hoc ki 2 bai37 a) -4<x<3 b) -5<x<5


0

1


ARMY A

12 tháng 2 2020 02:32

a)x=-3;-2;-1,0;1;2 b)x=-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)