Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 12 2019 04:08

câu hỏi

hoa có bao nhiêu bộ phận chính?


0

1


My N

10 tháng 12 2019 11:36

hoa có 4 bộ phận chính

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm các loại quả : quả khô( quả khô nẻ và quả khô không nẻ) quả thịt( quả mọng và quả hạch cho ví dụ

2

Lihat jawaban (1)