Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh H

13 tháng 12 2019 10:55

câu hỏi

Hoà tan hoàn toàn m gam Mg vào dung dịch axit HNO3 loãng dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc) và dung dịch A. Cho thêm dung dịch NaOH nóng dư vào dung dịch A thì thấy thoát ra. 2,24 lít một chất khí (đktc). Tìm giá trị của m?


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 09:09

n(NO)=4,48/22,4= 0,2(mol) Thêm dd NaOH nóng dư vào dd A thấy có khí thoát ra —> dd A chứa NH4NO3 n(NH3)=2,24/22,4=0,1(mol) NH4NO3+NaOH—> NaNO3+NH3+H2O 0,1 <— 0,1 Mg(0)—>Mg(+2)+ 2e x 2x N(+5)+3e—>N(+2)(NO) 0,6 <— 0,2 N(+5) +8e —> N(-3) (NH4NO3) 0,8 <— 0,1 Bảo toàn e: n(e nhường)=n(e nhận) —> 2x=0,6+0,8–> x=0,7(mol) —> m(Mg)=0,7.24=16,8(g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau a. Dung dịch HCl 2M b. Dung dịch Na2SO4 0,5M

9

Lihat jawaban (1)