Square root
VBT
Calculator
magnet

Duyên D

20 tháng 1 2021 14:20

câu hỏi

hoà tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị 2 và một kim loại hoá trị 3 cần dùng hết 12,41 gam dung dịch HCl thu đc hỗn hợp muối X và khí H2 a, Sau phản ứng thu đc bao nhiêu gam hỗn hợp muối X? b,Tính thể tích khí H2 thứ đc (đktc)? c,Nếu biết kim loại hoá trị 3 là Al và có số mol gấp 5 lần số mol kim loại hoá trị 2 hãy xác định kim loại hoá trị 2?


7

1


P. Liên

21 tháng 1 2021 02:45

Chào em! Gọi hai kim loại cần tìm lần lượt là A(II) và B(III) Gọi a,b lần lượt là số mol A, B Đổi 170ml = 0,17l A + 2HCl = ACl2 + H2 (1) a 2a a a (mol) 2B + 6HCl = 2BCl3 + 3H2 (2) b 3b b 1,5b (mol) Số mol HCl là : 0,17 x 2= 0,34(mol) = 2a + 3b (mol) Khối lượng HCl là: 0,34 x 36,5 = 12,41 (g) Theo PTHH (1)(2): n H2 = a+1,5b= 1/2 nHCl= 0,34:2= 0,17 (mol) Khối lượng H2 thu đc là: 0,17 x 2= 0,34(g) Theo ĐL bảo toàn khối lượng: mhh + m HCl = mMuối + m H2 => m muối= 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07(g) b, Thể tích H2 thoát ra là: 0,17 x 22,4 = 3,808 (l) c, Ta có: b= 5a A + 2HCl = ACl2 + H2 a a (mol) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 5a 7,5a (mol) Số mol H2 thu được là: a+ 7,5a= 8,5a= 0,17(mol) => a= 0,02 (mol) Ta có phương trình: MA x a + 27 x 5a = 4 (g) => a ( MA + 135) =4 (g) => MA + 135 = 4/ 0,02= 200(g) => MA = 200 - 135= 65(g) Vậy A là kim loại Zn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho m gam hỗn hợp X gồm A1 và MgCO3 vào dung dịch H2SO4 dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9 gam hỗn hợp Y gồm H2 và CO2. dY/He=7,5. Tính thành phần % về khối lượng và về số mol của mỗi chất trong hỗn hợp X ban đầu?

7

Lihat jawaban (1)