Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ N

20 tháng 12 2022 13:19

câu hỏi

Hoà tan 6,5 g hỗn hợp bột Al và Fe vừa đủ trong 150 ml dd HCl thu được 3,36l khí ở đktc a)tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp B) tính nồng độ mol dd HCl c) tính khối lượng muối sinh ra

Hoà tan 6,5 g hỗn hợp bột Al và Fe vừa đủ trong 150 ml  dd HCl thu được 3,36l khí ở đktc 

a)tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp 

B) tính nồng độ mol dd HCl

c) tính khối lượng muối sinh ra


18

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 02:42

Được xác nhận

Chào em Mỹ N, Ta gọi số mol Al và Fe lần lượt là x,y (mol) Theo đề, ta có: 27x+56y=6,5 3x+2y = 0,15.2 (bảo toàn e) => x= 1/30 và y = 0,1 a) mAl= 1/30 . 27 = 0,9 (g) mFe= 0,1.56 = 5,6 (g) b) [HCL]= (0,15.2)/0,15= 2M c) Khối lượng muối: m = 6,5 + 0,15.2.35,5= 17,15 (g) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Nguyễn N

21 tháng 12 2022 13:37

<h2>Ta gọi số mol Al và Fe lần lượt là x,y (mol) Theo đề, ta có: 27x+56y=6,5 3x+2y = 0,15.2 (bảo toàn e) =&gt; x= 1/30 và y = 0,1<br>a) mAl= 1/30 . 27 = 0,9 (g) mFe= 0,1.56 = 5,6 (g)&nbsp;<br>b) [HCL]= (0,15.2)/0,15= 2M&nbsp;<br>c) Khối lượng muối: m = 6,5 + 0,15.2.35,5= 17,15 (g)</h2>

Ta gọi số mol Al và Fe lần lượt là x,y (mol) Theo đề, ta có: 27x+56y=6,5 3x+2y = 0,15.2 (bảo toàn e) => x= 1/30 và y = 0,1
a) mAl= 1/30 . 27 = 0,9 (g) mFe= 0,1.56 = 5,6 (g) 
b) [HCL]= (0,15.2)/0,15= 2M 
c) Khối lượng muối: m = 6,5 + 0,15.2.35,5= 17,15 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6