Square root
VBT
Calculator
magnet

Triệu K

04 tháng 7 2020 11:26

câu hỏi

hoà tan 3g Kali vào 150g nước thu được dung dịch KOH và khí hiđro tính nồng độ phần trăm của KOH


2

1


P. Nguyen

11 tháng 7 2020 01:49

n(K)=m/M=3/39=0,077 mol 2K+2H2O—> 2KOH + H2 0,077 —> 0,077 mol —> 0,038 mol m(KOH)=n.M= 0,077.56=4,312 g m(dd sau)=m(K)+m(H2O)-m(H2) = 3+150-0,038.2= 152,923 g C%(KOH)=m(KOH)/m(dd sau).100% =4,312/152,923.100%=2,82%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận