Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền T

10 tháng 2 2020 09:38

câu hỏi

hoà tan 28,4g một hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị 2 bằng dung dịch HCL dư đã thu được 6,72 lít khí và một dung dịch X . a . tính khối lượng 2 muối của dung dịch X b. xác định hai kim loại , biết chúng thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nhau của phân nhóm chính IIA


0

1


Trang T

20 tháng 2 2020 10:41

n(CO2) = 0,3 (mol) Gọi CT chung của 2 muối cacbonat hóa trị II là MCO3 MCO3 + 2HCl  MCl2 + H2O + CO2 0,3 0,6 0,3 0,3 BTKL: m(muối trong X) = m(MCO3) + m(HCl) - m(CO2) - m(H2O) = 28,4 + 0.6.36,5 – 0,3.44 – 0,3.18 = 31,7 g M(MCO3) = 28,4/0,3 = M + 12 + 16.3 => 24 (Mg) < M ≈ 343,67 < 40 (Ca) => 2 kim loại là Mg và Ca

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một dd là hỗn hợp các muoiy NaCl, NaBr, NaI. sau khi làm khô 20ml đ này thì được 1,732g chất rắn lấy 20ml dd muối pứ với Br dư rồi làm bậy hơi thu đc 1,685g chất rắn khan dư gồm các muối sau đó cho Cl dư td với 120ml dd trên đầu khi bay hơi thu đc 1,4625g rắn khan chỉ chứa muối. tính nồng độ Cm của từng muối trong dd ( bít các pứ xẩy ra hoàn toàn )

0

Lihat jawaban (1)