Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuan L

30 tháng 9 2021 04:24

câu hỏi

Hoà tan 11,2 gam Fe trong dung dịch axit HCl 1M vừa đủ thu được dung dịch A và V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn 1. Tính V và khối lượng muối có trong dung dịch A 2. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng 3. Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có) khi cho dung dịch A tác dụng với các dung dịch NaOH, AgNO3, MgSO4, K2SO3


12

1


P. Nguyen

01 tháng 10 2021 02:20

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: a/ nFe = 11,2/56 = 0,2 mol; Fe + 2HCl -- > FeCl2 + H2; nH2 = nFeCl2 = nFe = 0,2 mol; V(H2) = 0,2.22,4 = 4,48 (l); mFeCl2 = 0,2.127 = 25,4 (g); b/ nHCl = 2nFe = 0,4 mol; V(HCl) = n/CM = 0,4/1 = 0,4 (l); c/ Dung dịch A chứa FeCl2; FeCl2 + 2NaOH -- > Fe(OH)2 + 2NaCl; FeCl2 + 2AgNO3 -- > Fe(NO3)2 + 2AgCl;

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dẫn 3.36 lít khí SO2 lít đktc qua 500ml KOH 1.25M thu dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu chất rắn Y. a) Tính CM các chất trong X b) Tính m rắn Y

15

Lihat jawaban (1)