Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo V

26 tháng 12 2019 08:41

câu hỏi

hoàn thành phương trình và cho biết tỉ lệ giữa các cặp chất có trong phản ứng: Na2CO3 + Ca(OH)2--->CaCO3 + ?


0

1


Vân V

27 tháng 12 2019 14:30

Na2Co3 + Ca(OH)2 ---≥ CaCO3 + 2NaOH Tlcăp Na2Co3 : Ca(OH)2 = 1:1 Na2Co3 : CaCO3 = 1:1 Na2Co3 : NaOH=1:2 Ca(OH)2 :CaCO3=1:1 Ca(OH) 2: NaOH=1:2 CaCO3 : NaOH =1:2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta dùng kali Clorat (KClO3) để điều chế được 48g khí oxi a. Viết pt hóa học xảy ra b. Tính số mol và khối lượng KClO3 tham gia phản ứng c. Nếu chi P tác dụng hoàn toàn với lượng oxi vừa thu được trên. Tính khối lượng P2O5 thu được.

0

Lihat jawaban (1)