Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm T

31 tháng 3 2021 15:08

câu hỏi

hoàn thành phương trình theo sơ đồ sau ghi rõ điều kiện phản ứng: KMnO4->Cl2->HCl->FeCl2->AgCl


9

1


Châu N

06 tháng 4 2021 17:36

1. 2KMnO4 + 16HCl --> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O 2. Cl2 + H2 (as)--> 2HCl 3. Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2 4. FeCl2 + 2AgNO3 --> Fe(NO3)2 + 2AgCl

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho nguyên tử R có tổng hạt là 115, hạt mang điện nhiều hơn hạt ko mang điện là 25 hạt,.cấu hình electron nguyên tử của R là .

4

Được xác nhận

Cho 24,2g hôn hợp Fe và Zn tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí (đktc) a. Tính% khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu b. Tính nông độ mol ddHCl đã dùng. c. Tính nông độ mol các chất có trong dung dịch sau phản ứng

0

Lihat jawaban (1)