Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc H

03 tháng 2 2020 09:39

câu hỏi

Hòa tan hết 4,431g hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568lit ( đktc) hỗn hợp hai khí ( đều không màu) có khối lượng 2,59g trong đó có khí bị hóa nâu a, tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp b, tính số mol HNO3 c, cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan


0

1


Trang T

10 tháng 2 2020 08:29

m(hh khí) = 2,59 (g) n(hh khí) = 0,07 (mol) => M(hh khí) = 2,59 / 0,07 = 37 (g/mol) => Khí không màu hóa nâu trong không khí là NO, khí còn lại là N2O - Áp dụng phương pháp đường chéo => n(NO) = n(N2O) = 0,035 (mol) => %V(NO) = %V(N2O) = 50% * Qúa trình nhường e Al - 3e  Al3+ a 3a a Mg - 2e  Mg2+ B 2b b * Qúa trình nhận e N+5 + 3e  N+2 0,105 0,035 2N+5 + 8e  2N+1 0,28 0,07 Hệ phương trình 27a + 24b = 4,431 (1) 3a + 2b = 0,385 (2) => a = 0,021 ; b = 0,161 => n(HNO3) = 4n(NO) + 10n(N2O) = 0,49 (mol) Dung dịch A: Al(NO3)3 và Mg(NO3)2 =>m(A) = 213 a + 148b = 28,301 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 cod tổng số hạt 18. Dồng vị X2 có tổng số hạt là 20.biết rằng phần trăm các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trọng X1 cũng bằng nhau.hỏi nguyên tử khối trung bình của C là bao nhiêu?

0

Lihat jawaban (1)

Hòa tan hết 5,4 gam Al vào dung dịch H2SO4 thu được V lít H2 (đktc). Tìm giá trị của V

5

Được xác nhận