Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm L

19 tháng 10 2022 13:50

câu hỏi

Hiệu của 2 số là 3256.Nếu số bị trừ thêm 425 và số trừ thêm 312 thì hiệu mới là bao nhiêu?

Hiệu của 2 số là 3256.Nếu số bị trừ thêm 425 và số trừ thêm 312 thì hiệu mới là bao nhiêu?


3

1


Kh K

20 tháng 10 2022 14:30

<p>&nbsp; Ta thêm vào số bị trừ 425 đơn vị và thêm vào số trừ 312 đơn vị thì hiệu mới là :&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3256 + 425 - 312 = 3369 ( đơn vị )&nbsp;</p>

  Ta thêm vào số bị trừ 425 đơn vị và thêm vào số trừ 312 đơn vị thì hiệu mới là : 

           3256 + 425 - 312 = 3369 ( đơn vị ) 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)